Gå til indhold

Hovedmenu:

Uniff Gruppen

Søg

Forretningsbetingelser

Om os


Er gældende pr. 1. januar 2012.

Ved at acceptere Forretningsbetingelserne samtykker du som Uniff Webhotels kunde og aftalepart til, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem dig og Uniff Webhotel i forbindelse med din bestilling og brug af Uniff Webhotels hostingprodukt. Uniff Webhotel ejes af Uniff Gruppen.

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

Fordele- Fleksible
- Dansk-ejet
- Stor teknisk viden
- Høj driftsikkerhed
- Mange trofaste og tilfredse kunder

1. Generelle bestemmelser
Det er en betingelse for at kunne tegne et Abonnement, at Kunden er myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan aftale om køb af produkter kun etableres med accept fra myndig værge.

Uniff Webhotels forskellige abonnementstyper og de nærmere ydelser, som indgår heri kan ses i produktsammenligningen. I det følgende benævnes den af Kunden valgte abonnementstype som ”Abonnement".

Uniff Webhotels til enhver tid gældende priser på Uniff Webhotels forskellige abonnementstyper fremgår af produktsammenligningen.

Uniff Webhotel forbeholder sig retten til at ændre sine priser med 45 dages forudgående varsel.

Kundens hostingprodukt vil normalt blive oprettet straks efter accept af disse betingelser og betaling af abonnementsprisen. Kunden modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af abonnement pr. e-mail (elektronisk fakturering) efter accept af abonnementsaftalen.

Hvis Kunden ønsker eget domæne kan der dog gå op til 5 hverdage og i nogle tilfælde længere tid fra Kunden har underskrevet de nødvendige dokumenter til domænet er blevet endeligt redelegeret eller registeret.

Uniff webhotel tager forbehold for domæner oplyst som værende "ledige" og dermed mulige at registrere, ikke nødvendigvis er tilfældet, da forespørgsler hos de respektive TLD-administratorer kan forekomme mangelfulde.

Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er valide. Ændringer sendes via e-mail på adressen: info@uniff.dk eller pr. brev.

2. Varighed, ophør og opsigelse
Et abonnement løber i 12 måneder ad gangen. Kunden betaler abonnementet forud. Abonnementet er uopsigeligt i de første 12 måneder. Ved udløb af enhver abonnementsperiode modtager Kunden en meddelelse pr. e-mail om abonnementets udløb vedhæftet en faktura til indbetaling inden 14 dage, hvis Kunden ønsker at forlænge sit abonnement med yderligere 12 måneder.

Hvis Kunden ikke ønsker at forlænge abonnementet, skal Kunden blot forholde sig passivt til denne og øvrige meddelelser fra Uniff Webhotel.

I tilfælde af udeblivende betaling modtager Kunden en påmindelsesskrivelse med yderligere frist på 14 dage til betaling. Sker der fortsat ikke betaling modtager Kunden en e-mail med meddelelse om suspension af Kundens hostingprodukt. Aktivering af Kundens hostingprodukt kan altid ske ved betaling inden for den meddelte frist. I modsat fald ophører abonnement helt med de deraf følgende virkninger, herunder sletning af Kundens filer på Kundens hostingprodukt, jf. punkt 10. Påbegyndelse af en ny abonnementsperiode herefter indebærer betaling af nyt oprettelsesgebyr samt en bindingsperiode på 12 måneder.

Bortset fra i den første 12-måneders bindingsperiode kan Kunden opsige sit abonnement med minimum 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Såfremt Uniff webhotel i henhold til punkt 23 foretager væsentlige og for Kunden forringende ændringer af Forretningsbetingelserne, kan Kunden uanset den første bindingsperiode opsige sit Abonnement med 30 dages varsel fra datoen for ændringen.

Opsigelse fra Kunden indebærer tilbagebetaling af forudbetalt abonnement med undtagelse af domæneafgiften. I øvrigt gælder der en 30 dages Money Back Guarantee for nykøb, se under punkt 3.

3. Fortrydelsesret/Money Back Guarantee
Kunden har 30 dages fortrydelsesret. Hvis kunden ønsker at benytte fortrydelsesretten kan dette ske via e-mail på adressen info@.uniff.dk inden 30 dage fra det tidspunkt, hvor Kunden modtager sin ordrebekræftelse på abonnementet.

Kreditering sker indenfor 30 dage til Kundens bank konto, og det påhviler kunden at oplyse korrekte bankoplysninger.

Domæneafgiften er ikke omfattet af fortrydelsesretten, da domæner registreres direkte til Kunden og kan anvendes uafhængigt af Kundens hostingprodukt.

4. Betalingsbetingelser
Forud for påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode modtager Kunden en faktura jf. punkt 2. Betaling kan ske ved bankoverførsel til Danske Bank (reg.nr 3667 / konto.nr 3167320619) eller ved online betaling ved brug af de på betalingssiden anførte betalingskort.

Ved registrering af betaling modtager Kunden en kvittering pr. e-mail på den af Kunden oplyste e-mailadresse. I tilfælde af udeblivende betaling modtager Kunden påmindelsesskrivelser med konsekvenserne af den udeblivende betaling, jf. punkt 10.

Der pålægges i den forbindelse et rykkergebyr på kr. 100, hvis betalingen fortsat udebliver, ophører abonnementet, jf. punkt 2.

Visse betalingsformer tillægges et betalingsgebyr. Der tillægges 1,25% for betaling med kreditkort og 50,00 kr. for bankoverførsel. Der tillægges ikke gebyr for Dankort.

5. Ændring af et Abonnement
Kunden kan til enhver tid ændre sit Abonnement til en anden abonnementstype indenfor den samme produktkategori (Webhotel Privat, Webhotel Erhverv eller Hosted Exchange), dog er det ikke muligt at ændre mellem Windows og Linux server. I tilfælde af at Kunden ønsker at nedgradere sit Abonnement vil abonnementsprisen blive reguleret for den efterfølgende abonnementsperiode. I tilfælde af at Kunden ønsker at opgradere sit Abonnement vil der blive fremsendt en forholdsmæssig opkrævning for resten af abonnementsperioden.

6. Ikke-tilladt brug af diskplads
Det er ikke tilladt at benytte et hostingprodukt hos Uniff Webhotel til ulovligt materiale. Herved forstås materiale kunden ikke har rettigheder til eller har ret til at publicere fordi det kan krænke andre personer, virksomheder eller disses rettigheder, samt materiale, der strider mod lovgivningen.

Dette forbud gælder tekster, billeder, filmklip, lydfiler og enhver anden tænkelig information eller hyperlinks hertil. Forbuddet er generelt og gælder materialets placering på serveren, uanset om det er tilgængeligt for nogen, herunder kunden selv.

Som ulovligt materiale betragtes yderligere materiale af pornografisk, racistisk, religiøs og politisk karakter, som uanset om det er lovligt eller ej kan virke voldsomt stødende. Dette vurderes af Uniff Webhotel, eventuelt i samarbejde med et ekspert- eller rådgivningsorgan indenfor det pågældende område.

Uniff Webhotel forbeholder sig endvidere ret til at fjerne indhold lagret som zip, MP3, jpg og lignende, såfremt disse belaster serverne i urimelig grad. Hensigten med Uniff Webhotels hostingprodukter er ikke at fungere som ekstern harddisk for lagring af større mængder filer til fri download eller visning, men derimod en fremvisnings- og/eller salgsplads for private brugere, offentlige institutioner og virksomheder.

7. Anden ikke-tilladt brug
Kunden må under ingen omstændigheder anvende sit Abonnement med henblik på at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet eller i øvrigt handle på en måde, der efter dansk eller anden lovgivning er strafbart.

Kunden må heller ikke under nogen omstændigheder foretage sådanne handlinger og transmissioner, som vil kunne udgøre en uforholdsmæssig stor byrde på Uniff Webhotels servere og tekniske infrastruktur, kunne forstyrre Internettets funktion i øvrigt, væsentligt kunne overtræde den til enhver tid gældende net-etikette, som f.eks. ved at afsløre andre menneskers private forhold eller via sin adfærd genere andre internetbrugere på væsentlig måde.

8. Trafik og scripts
Uniff Webhotels til enhver tid gældende trafikgrænser på Uniff Webhotels forskellige abonnementstyper fremgår af produktsammenligningen. Uniff Webhotel fakturerer ikke et eventuelt merforbrug. I tilfælde hvor Kundens trafikforbrug over en længere periode overstiger abonnementstypens trafikgrænse kontakter Uniff Webhotel dog Kunden med henblik på en evt. fremtidig opgradering til en anden abonnementstype.

Uniff Webhotel tilbyder fri adgang til standard scripts samt brug af andre scripts. Det forudsættes dog, at der er tale om scripts, der ikke belaster serverne i urimelig grad.

9. Ophævelse
Uniff Webhotel er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve Kundens Abonnement ved Kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne, herunder især punkt 6, 7, 8 og 15.

Ved afgørelsen af hvornår der foreligger væsentlig misligholdelse i øvrigt, herunder evt. fra Uniff Webhotels side, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.

Under ingen omstændigheder kan der i tilfælde af ophævelse kræves tilbagelevering af ydelser eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse.

10. Ophør af Abonnement og kundeforhold
Ved ophør af Kundens kundeforhold til Uniff Webhotel, være sig ved Kundens eller Uniff Webhotels opsigelse eller ophævelse, vil samtlige Kundens data på hostingproduktet (herunder bl.a. også data på mailsystemer) blive slettet 8 dage efter det enkelte Abonnements endelige ophør.

11. Driftssikkerhed
Uniff Webhotel forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til et hostingprodukt eller omfanget af de ydelser, som indgår i et Abonnement i det omfang Uniff Webhotel anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

12. Ansvar
Kundens brug af sit hostingprodukt og af Uniff Webhotels ydelser i øvrigt sker i enhver henseende på Kundens eget ansvar og risiko. Uniff Webhotel påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som Kunden modtager eller transmitterer via Internettet. Uniff Webhotel påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til Kundens trafik eller data.

Uniff Webhotel fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab som Kunden lider i forbindelse med Kundens Abonnementet, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af Kundens hostingprodukt eller Uniff Webhotels ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Uniff Webhotel har handlet forsætligt til skade for Kunden eller groft uagtsomt.

Uniff Webhotel fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.

Hvis Uniff Webhotel skulle blive holdt ansvarlig for Kundens brug, skal Uniff Webhotels ansvar i videst mulige omfang være begrænset til et beløb svarende til den af Kunden betalte abonnementspris for den gældende Abonnementsperiode.

13. Mailingliste
Kommunikation fra Uniff Webhotel til Kunden vedr. kundeforholdet er i et vist omfang automatiseret, og vil som udgangspunkt foregå via e-mail. Kunden kan endvidere have givet sit samtykke til, at Uniff Webhotel løbende via e-mail må kontakte kunden vedrørende produkter og tilbud fra Surftown og vores samarbejdspartnere omkring hostingprodukt relaterede ydelser og IT- sikkerhedsløsninger. Kunden kan altid afmelde sig markedsføringsmateriale fra Uniff Webhotel via kundecenter på uniff.dk eller via link i e-mailen.

14. Tredjemands rettigheder
Uniff Webhotel er over for Kunden ansvarlig for, at Uniff Webhotels ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden er over for Uniff Webhotel ansvarlig for, at Kundens data, websites, m.v. på Kundens hostingprodukt ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt der foretages retsskridt over for Kunden eller Uniff Webhotel med påstand om, at Uniff Webhotels ydelser krænker tredjemands rettigheder er Uniff Webhotel berettiget til efter eget valg (1) at ændre sine ydelser, således at krænkelsen ophører, eller (2) ophæve denne aftale helt eller delvist uden yderligere ansvar for Uniff Webhotel. I begge tilfælde er Uniff Webhotel berettiget til at overtage sagen og de med sagen forbundne omkostninger og Uniff Webhotel er bemyndiget til at gennemføre sagen eller afslutte denne forligsmæssigt.

15. Kundeoplysninger
Ved Kundens tegning af et Abonnement vil Uniff Webhotel naturligvis registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og email, i Uniff Webhotels kundedatabase. Uniff Webhotels behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

Kunden er forpligtet til løbende at meddele Uniff Webhotel eventuelle ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller email adresse. Manglende meddelelse til Uniff Webhotel om ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller email vil blive anset som væsentlig misligholdelse af Kundens forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne og berettige Uniff Webhotel til øjeblikkelig ophævelse af Kundens Abonnement, jf. punkt 9 ovenfor.

16. Kundens behandling af personoplysninger og andre data
Kunden beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på Kundens hostingprodukt og hvorledes disse skal anvendes. Uniff Webhotel behandler som udgangspunkt alene sådanne personoplysninger efter instruks fra Kunden.

I det omfang personoplysninger, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger, databehandles ved hjælp af Uniff Webhotels servere, skal Kunden give Uniff ebhotel skriftlig underretning om dette samt om, at Lov om persondatabeskyttelse § 41, stk. 3-5 gælder for Uniff Webhotels behandling af de pågældende personoplysninger.

Uniff Webhotel er i enhver henseende uden ansvar for alle forhold, der henhører under Lov om behandling af personoplysninger i forbindelse med de af Kunden behandlede personoplysninger og Kunden skal friholde Uniff Webhotel for ethvert krav, der udspringer af Lov om behandling af personoplysninger, anden regulering vedrørende persondatabeskyttelse eller anden offentligretlig regulering i forbindelse hermed.

Uniff Webhotel forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til Kundens lagrede data, i det omfang dette efter Uniff Webhotels bedste skøn er nødvendigt af hensyn til Uniff Webhotels drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Uniff Webhotel og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt og give meddelelse til Kunden om, at Uniff Webhotel har haft adgang til de lagrede data.

17. Strafbare forhold
Såfremt Uniff Webhotel bliver vidende om strafbare forhold eller aktiviteter i forbindelse med en Kundes Abonnement og brug af sit hostingprodukt vil Uniff Webhotel ud over at ophæve Kundens abonnement med øjeblikkeligt varsel i henhold til punkt 9 ovenfor, videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder i det omfang dette er påkrævet.

18. Kontakt og support
Email support : Uniff Webhotel tilbyder emailsupport alle dage via support@uniff.dk. Spørgsmål fra kunder med VIP Support besvares typisk indenfor 10 timer. Spørgsmål fra kunder med Standard Support besvares typisk indenfor 24 timer.

Telefon support: Uniff Webhotel tilbyder telefonisk support alle hverdage kl. 09.00-16.00 til kunder med VIP Support. Ved kontakt til Surftown Support oplyses kundenummer til supporteren.

19. Bonus program
Kunden kan anbefale Uniff Webhotel til andre, og selv optjene bonus. Den optjente bonus kan udelukkende anvendes til køb på Uniff Webhotel på Kundens eksisterende hostingprodukt i form af domæner, fornyelser og opgraderinger. Bonus kan ikke udbetales kontant til Kunden uanset beløbsstørrelse. Bonus programmet kan ikke kombineres med andre anbefalings-programmer.

20. Særlige betingelser for brug af Webshop
Kunden har i kraft af sin rolle som ”butiksindehaver” pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, cvr nummer samt telefonnummer og emailadresse i butikken.

Endvidere er kunden i enhver henseende ansvarlig for, at webshoppen overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter.

Kunden er desuden forpligtet til at holde Uniff Webhotel skadesløse for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod Uniff Webhotel som følge af kundens forhold og driften af butikken.

21. Overdragelse
Uniff Webhotel er berettiget til helt eller delvist at overdrage Kundens Abonnement samt sine rettigheder og forpligtelser efter Forretningsbetingelserne til tredjemand.

22. Ændring af betingelser
Uniff Webhotel er berettiget til at ændre Forretningsbetingelserne med et varsel på 45 dage.

23. Lovvalg og værneting
Forretningsbetingelserne, herunder Kundens Abonnement er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Kunden og Uniff Webhotel skal afgøres ved Retten i Hillerød.


HVAD KUNDERNE SIGER

Uniff Gruppen er professionelle, pålidelige, nytænkende og stabile, vi har et utroligt godt samarbejde med dem.
Hyggeklubben på Telefonvej
2860 Søborg


MyBusiness TV er meget tilfredse og har et godt samarbejde med Uniff Gruppen.
Alt foregår i en god atmosfære, med professionalisme, overblik og højt serviceniveau.
Kén Børjesen

Direktør


Uniff Gruppen råder over yderst engagerede og kompente konsulenter,
der formår at formidle ellers svært tilgængeligt stof på en måde,
så jeg straks efter kunne omsætte viden til praksis.
Per Knudsen
Midtgaard Auto


Sammen med Uniff Gruppen fik vi belyst og dokumenteret vores udfordringer
og fik efterfølgende en målrettet, individuel instruktion til selv at tackle dem.
Ulla Mathiassen Pilemand
Klinikchef


Med Uniff Gruppen's kyndige og pædagogiske vejledning følte jeg mig mere tryg. Deres rådgivning og gode service var virkelig en positiv oplevelse.
professor Derek Byrne
Aarhus Universitet


Hos Uniff Gruppen er man er i gode hænder, de er kompetente, målrettede og fokuserede på at jeg som kunde får indfriet mine ønsker.
Rikke Kosloff
Psykoterapeut


Vi er glade for samarbejdet med Uniff Gruppen som bygger på gensidig respekt og forståelse, de løser opgaverne med professionalisme, overblik og højt serviceniveau.
Jan Wisniewski
Dybendal Flytteforretning Aps


Uniff Gruppen har en personlig service og god kommunikation som vi sætter stor pris på, de er konstruktive, nytænkende og pålidelige. Deres rådgivning og gode service var virkelig en positiv oplevelse.
Einar Tróndheim
Royal Actic Line A/S


Med Uniff Gruppen´s kyndige og pædagogiske vejledning følte jeg mig mere tryg. Samarbejdet var virkelig en positiv oplevelse.
Karl-Åge Søltoft
Ringsted Kommune -
Ringsted IdrætsanlægHar du brug for hjælp?Velkommen hos Uniff Gruppen, hvordan kan vi hjælpe dig?

Live Help